ข่าวการศึกษา

โครงการจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ กยศ. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

โครงการจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ กยศ. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

โครงการจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ กยศ. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง  (คนละไม่เกิน 5 ต้น /ปี)

  • นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ กยศ. ที่ร่วมปลูกต้นไม้ และติดตามผล สามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก
  • คู่มือการลงทะเบียนกล้าไม้  …คลิก

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://plant.forest.go.th คลิกที่ ร่วมปลูกต้นไม้
2. หากเข้าใช้งานครั้ง คลิกที่ลงทะเบียน (หากเคยใช้งานเว็บไซต์แล้ว ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน)
3. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม เพื่อลงทะเบียน
4. กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อเข้าสู่ระบบ
5. เลือก เพิ่มการปลูกต้นไม้ เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล และ Upload รูปถ่ายปลูกต้นไม้ จากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
6. บันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
หมายเหตุ ต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานศึกษาสามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

เตรียมหลักฐานการขอรับกล้าไม้

–     แบบคำขอรับกล้าไม้ …คลิก

–     หนังสือจากหน่วยงานที่ยื่นขอ

ยื่นคำขอรับกล้าไม้

–     ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นแบบคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน

–     ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

–     ผู้ขอรับกล้าไม้ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดการติดต่อขอรับกล้าไม้ …คลิก

–     สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

ติดตามผลการปลูก

หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2562

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้และสถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้าน

โทร 0 2561 4292-3 ต่อ 5551

โครงการจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ กยศ. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button