หนังสือราชการ

ไม่ต้องส่งคืน สพฐ. ในกรณีตำแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ 66 สามารถจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีอะไรบ้างดูรายละเอียดด้านใน

ไม่ต้องส่งคืน สพฐ. ในกรณีตำแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ 66 สามารถจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีอะไรบ้างดูรายละเอียดด้านใน

ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ ว่า

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5277ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรตามข้อสั่งการที่กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน และสถานศึกษาจํานวนมากขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน นักการภารโรง

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร อัตราจ้างดําเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน และตําแหน่งนักการภารโรง ตามจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรรตามหนังสือที่อ้างถึง กรณีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตําแหน่งดังกล่าวว่างลงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสามารถดําเนินการสรรหาอัตราจ้างรายใหม่ทดแทนได้ โดยไม่ต้องรายงานส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังบัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตําแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ที่กําหนดตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

ไม่ต้องส่งคืน สพฐ. ในกรณีตำแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ 66 สามารถจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีอะไรบ้างดูรายละเอียดด้านใน

ไม่ต้องส่งคืน สพฐ. ในกรณีตำแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ 66 สามารถจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีอะไรบ้างดูรายละเอียดด้านใน

ขอบคุณที่มาของหนังสือสั่งการ : สพร. https://personnel.obec.go.th/home/archives/53047

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button