อบรมออนไลน์

สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เปิดรับสมัครอบรมฟรีถึง 18 ตุลาคมนี้

สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เปิดรับสมัครอบรมฟรีถึง 18 ตุลาคมนี้

สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เปิดรับสมัครอบรมฟรีถึง 18 ตุลาคมนี้

อบรมครูออนไลน์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) อบรมครู “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงบประมาณ 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนละ 2 คน เป็นโรงเรียนที่นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือจัดเป็นกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และรายวิชา “Independent Study: IS”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สมัครอบรมฟรี โดยส่งแบบตอบรับการอบรมซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว
ที่อีเมล [email protected] หรือ ลงทะเบียนผ่าน Google form: http://shorturl.at/noqx4 และ QR Code

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 อาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว

ดาวโหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/3TOZ1CV
ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3AWUKF0
เฟซบุ๊กโครงการ GLOBE สสวท. https://www.facebook.com/globethailand2015

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button