ข่าวการศึกษา

สารวันเด็กแห่งชาติ 2566 และคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สารวันเด็กแห่งชาติ 2566 และคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สารวันเด็กแห่งชาติ 2566 และคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สาร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนากําลังคนของชาติทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคน ทีมีความสําคัญสูงสุดต่อการกําาหนดอนาคตของชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ มีความฉลาดทางปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อเป็นกําลังสําคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญาวหน้าต่อไปในอนาคต

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคําขวัญว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ด้วยตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนําพาประเทศสู่อนาคต เด็กทุกคน จึงต้องรู้บทบทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แสวงหาประสบการณ์ ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส สิ่งสําคัญคือการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโต

เป็นคนดีของสังคมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปี ๒๕๖๖ ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดี มายังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผล ในสิ่งที่มุ่งหมายทุกประการโดยทั่วกัน

พลเอก (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี

สารวันเด็กแห่งชาติ 2566 และคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 สารวันเด็กแห่งชาติ 2566 และคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button