อบรมออนไลน์

สสวท. ชวนเรียนฟรี “Coding for All – ฉลาดคิด พิ ชิตยุคดิจิทัล”

สสวท. ชวนเรียนฟรี “Coding for All – ฉลาดคิด พิ ชิตยุคดิจิทัล” 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนนักเรียนและผู้สนใจ เรียนออนไลน์ฟรี “Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล”  เนื้อหาทันสมัยประกอบด้วย
1. การจัดลำดับวิธีคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
2.  การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวั
3.  การมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

เนื้อหาตรงใจ กับ 3 ชั่วโมงเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบสามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  เข้าใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo


ดูรายละเอียดและสมัครที่โครงการ
Thai MOOC (thaimooc.org) https://lms.thaimooc.org/courses/coursev1:IPST+IPST001+2023/about

สอบถามรายวิชา อ.จีระพร สังขเวทัย csant@ipst.ac.th หรือ อ.ศิวกรณ์ มาลากุล smala@ipst.ac.th

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button