ข่าวการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับใหม่

ลักษณะต้องห้าม ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับใหม่

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติและลักษระต้องห้ามเมื่อมีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไว้ โดยลักษณะต้องห้าม มีดังนี้

1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งรายละเอียดของ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดตาม ประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังรายละเอียดดังนี้ :  ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button