ปักหมุดหนังสือคู่มือ

คู่มือเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ในปีงบประมาณ 2561 สํา นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการอิสระ  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดํา เนินโครงการวิจัย  และพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สํา หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับช่วงวัย ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และต่อมาในปีงบประมาณ 2563-2564 ได้ดํา เนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สํา หรับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้กรอบสมรรถนะที่เหมาะสมครอบคลุมระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการกํา หนดมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายในการนํา กรอบสมรรถนะผู้เรียนสํา หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสาร เรื่อง เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ สํา หรับประชาชนและเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่าย ๆ สํา หรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ จัดทํา ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะแก่ผู้สนใจทั่วไป ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนํา ไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการสํา นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะวิจัยและคณะทํา งานในโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถะผู้เรียนระดับประถมศึกษาสํา หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาในสถาบันการผลิตครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและสมรรถนะอันพึงประสงค์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button