ข่าวการศึกษา

เกณฑ์และปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมแบบคำร้องขอย้าย

เกณฑ์และปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมแบบคำร้องขอย้าย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการย้ายกรณีปกติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด จึงกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที, ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย สำหรับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3  และการย้ายสับเปลี่ยนให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ใช้การย้ายตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม

เกณฑ์และปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมแบบคำร้องขอย้าย เกณฑ์และปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมแบบคำร้องขอย้าย

รายละเอียด ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 ลว. 27 ธ.ค. 66

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button