ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖-๒๕๘ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ และสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นผู้เรียน “เรียนดีมีความสุข” โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวไว้ว่า “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดังนี้

แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button