ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก.ค.ศ. ออกระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบบริหารอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบการบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงมีมติ ดังนี้

1. ให้ใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. กำหนดวิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2281 4410, 0 2280 1104-9 ต่อ 174
โทรสาร 0 2280 1093

ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก.ค.ศ. ออก ระบบบริหารอัตรากำลังครู SCS (School Capacity System ) บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสาร pdf ว 12/2567 วิธีการบริหารอัตรากำลังฯ ผ่านระบบ SCS.pdf

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button