ข่าวการศึกษา

คุรุสภาประกาศ คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2567

คุรุสภาประกาศ คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2567

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๑๘ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button