ข่าวการศึกษา

แถลงข่าวการจัดงานวันครู

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์  โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2559 และ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งานวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในส่วนกลางจะมีขึ้นในวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การรับรางวัลของคุรุสภา รวมทั้งจะมีการแจกหนังสือวันครู 16 มกราคม 2559 ที่มีการกล่าวถึงการอุปมาดอกกล้วยไม้กับการสร้างการศึกษา ดังคำกลอนของ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ณ อยุธยา ที่ว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ดังนี้

1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจิตสาธารณะ อาทิ การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน การปลูกป่า เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา และสันทนาการนั้น กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้เหมือนเดิม แต่ขอให้จัดงานอยู่ในกรอบของความเหมาะสม ไม่ให้มีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือผิดศีลธรรม ต้องรำลึกเสมอว่าการเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างให้เด็ก

2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One Slogan One School : OSOS) โดยทุกสถานศึกษาสามารถกำหนดคำขวัญได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนมีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เป็นการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ โดยขอให้ปฏิญาณด้วยใจจริง

4) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก คือ การให้ครูเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม เนื่องจากสังคมในชนบทและสังคมในกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน สำหรับครูในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเลือกไปเยี่ยมบ้านเด็กแค่บางส่วน เนื่องด้วยสภาวะสังคมที่แตกต่างจากสถานศึกษาในชนบท และสภาวะแวดล้อมที่มีรถติด อาจทำให้ไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนได้ โดยไม่ได้เป็นการบังคับ หากช่วงวันครูไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ ก็ให้ดำเนินการหลังวันครูได้ เพราะการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นหนึ่งในความต้องการของสภานักเรียน ซึ่งเด็กมีมุมมองสำหรับการที่ครูมาเยี่ยมบ้านว่า การเยี่ยมบ้านจะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย

สำหรับของขวัญวันครู กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานของครูเรื่องการประเมิน, โครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ด้วยการคืนครูสู่ห้องเรียน และจ้างครูที่เกษียณให้กลับมาสอน, โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท), ปรับปรุงหลักสูตรการสอนไม่ให้สอนมากจนเกินไป, การซ่อมแซมบ้านพักครูกว่า 40,000 ยูนิต ภายใน 2 ปีนี้ พร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐในการลงพื้นที่โรงเรียนกว่า 7,000 แห่ง เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงอยู่แล้วที่ต้องดูแลครู

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button