ข่าวการศึกษา

ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองแล้ว มีใครบ้าง ?

กระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 ราย ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1) ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
2) นายสมยศ ศิริบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3) นายอนันต์ กัลปะ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
4) นายกิตติพศ พลพิลา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5) นายรมย์ พะโยม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
6) นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
7) นายมนตรี ทัดเทียม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
8) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
9) นายวสันต์ นาวเหนียว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
10) นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
11) นายธนชน มุทาพร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
12) นายวัลลพ สงวนนาม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
13) นายนพรัตน์ อู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
14) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
15) นายฉลอง พูลสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
16) นายวัลลภ รองพล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตราด
17) นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก
18) นายไพจิต ไชยฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
19) นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
20) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
21) นายไพศาล วุฑฒิลานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
22) นายประหยัด อนุศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
23) นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
24) นายกำจัด คงหนู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
25) นายประหยัด สุขขี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
26) นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
27) นายสุพจน์ เจียมใจ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
28) นายพัฒนะ งามสูงเนิน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
29) นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30) นายดำเนิน เพียรค้า ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
31) นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
32) นายอารักษ์ พัฒนถาวร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33) นายเอกชัย ผาบไชย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
34) นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
35) นายเจียร ทองนุ่น ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
36) นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
37) นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
38) นายกนก ปิ่นตบแต่ง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
39) นายธวัช กงเดิม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
40) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
41) นายประจักษ์ ช่างเรือ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
42) ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
43) นายมารุต อุปนิสากร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
44) นายสมรักษ์ ถวาย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45) นายชาญชัย รสจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
46) นายอาดุลย์ พรมแสง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
47) นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
48) นายปรีชา บัวกิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
49) นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
50) นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
51) นายปัญญา แก้วเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
52) นายสุทิน แก้วพนา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
53) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
54) นายรอง ปัญสังกา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย
55) นายชอุ่ม กรไกร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
56) นายเทวรัฐ โตไทยะ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
57) นายสันติ แสงระวี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
58) นายนิสิต ชายภักตร์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
59) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
60) นายวินัย ศรีเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
61) นายปรีดี ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
62) นายไสว สารีบท ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
63) นายธันวา ดีช่วย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
64) นายสุเมธี จันทร์หอม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
65) นายพยอม วงษ์พูล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
66) นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
67) นายชุมพล ศรีสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
68) นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
69) นายอัมพร พินะสา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
70) นายธีรพงษ์ สารแสน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
71) นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
72) นายสุดใจ มอญรัต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
73) นายอดุลย์ กองทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
74) นายประเวศ รัตนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
75) นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
76) นายศักดา แสงทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
77) นายวิชัย แสงศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 407/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 ราย ดังนี้

1) นายศังกร รักชูชื่น  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

2) ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

3) นายอภิชัย ทำมาน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

4) นายครรชิต วรรณชา  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

5) นายเจริญ จำรัสกลาง  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

6) นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

7) นางสุดา สุขอ่ำ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

8) นายตั้ง อสิพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

9) นายวิชัย พวงภาคีศิริ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

10) นายวิระ แข็งกสิการ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

11) นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

12) นายวิรัตน์ สกุณา  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

13) นายประถม เชื้อหมอ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

14) นายสิทธิชัย มูลเขียน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

15) นายเชวง วัฒนธีรางกูร  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

16) นายวรวิทย์ พรหมคช  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดตราด

17) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

18) นายธนัญชัย สายสุด  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

19) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

20) นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

21) นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

22) นายเสนอ ทองจีน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

23) นายทองสุข อยู่ศรี  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

24) นายวีระพงศ์ เดชบุญ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

25) นายธนู นูนน้อย  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

26) นายชัชชัย ทับทิมอ่อน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน

27) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

28) นายนพพร พิพิธจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

29) นายสุนาจ แก้วสุข  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30) นางพงษ์พิศาล ชิณสำราญ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

31) นายณรงค์ ศรีละมุล  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

32) นายดำหริ งิมสันเทียะ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

33) น.ส.สายสวาท วิชัย  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

34) นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา

35) นางอนงค์ เชาวนะกิจ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

36) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

37) นายประพฤทธิ์ สุขใย  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

38) นายวินัย คุณวุฒิ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

39) นายดิเรก ต่ายเมือง  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

40) นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

41) นายบำรุง ฤทธิรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

42) นางชนิสรา ดวงบุบผา  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

43) นายปริญญา ธรเสนา  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

44) นายบุญชู จันทร์ดำ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

45) นายประสงค์ สุภา  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

46) นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา

47) นายโกศล ฐานะ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

48) นายชูศักดิ์ ชูช่วย  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง

49) นายสมศักดิ์ ทองเนียม  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง

50) นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

51) นายต่อศักดิ์ บุญเสือ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

52) นายวิบูลย์ ทานุชิต  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

53) นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

54) นายอดิศักดิ์ มุ่งชู  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเลย

55) นายฤทธา นันทพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

56) นายจุฬา ชิณวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

57) นายประสิทธ์ หนูกุ้ง  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

58) นายปราโมทย์ ส่งสิงห์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล

59) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

60) นายวีระ ทวีสุข  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

61) นายสมชาย รองเหลือ  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

62) นายสิงห์ โพธิ์งาม  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

63) นายปราโมทย์ แสนกล้า  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

64) นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

65) นายมรกต กลัดสอาด  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

66) นายเกรียงพงค์ ภูมิราช  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

67) นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

68) นายพิทยา ไชยมงคล  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

69) นายภัญญู ภูริศรี  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

70) นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

71) นายพรชัย โพคันโย  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

72) นายไพศาล ปันแดน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

73) นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

74) นายประกอบ จันทรทิพย์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

75) นายภูวนาท มูลเขียน  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

76) นายสิทธิชัย กีรติคุณากร  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

77) นายถาวร คูณิรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button