ข่าวการศึกษา

กพฐ. รอแนวทาง สปช.ปฏิรูปหลักสูตรใหม่ คาดเปิดใช้ปี 2560

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวใช้มา 6 ปีแล้วและถึงวงรอบที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศรวมทิศเป็นไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ของประเทศ ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ 12 ขั้นตอนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่


1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเดือนตุลาคม-มกราคม 2558
2.กำหนดกรอบทิศทางของหลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2558
3.รับฟังความคิดเห็นเดือนพฤษภาคม 2558
4.ยกร่างหลักสูตรแกนกลาง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558
5.รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเดือนพฤศจิกายน 2558
6.พัฒนาสื่อและเอกสารประกอบเดือนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559
7.พัฒนาบุคลากร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
8.ปรับปรุงร่างหลักสูตร เดือนธันวาคม 2558  
9.ทดลองนำร่องหลักสูตรแกนกลาง โดยการกำกับติดตามและประเมินผล เดือนพฤษภาคม 2559-มีนาคม 2560
10.ปรับปรุงร่างหลักสูตรเดือนมีนาคม 2560
11.เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในเดือนเมษายน 2560 และ
12.เสนอศธ.ประกาศใช้หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2560


ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มในปัจจุบันใหม่หรือไม่ เพราะจะต้องรอฟังความคิดเห็นก่อน รวมทั้งต้องดูแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้วย แต่เชื่อว่าแต่การจัดสัดส่วนเวลาเรียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม จะไม่กำหนดชั่วโมงเรียนแบบเดิม


ที่มา : แนวหน้า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button