ข่าวการศึกษา

รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

ไหนๆก็มีการแชร์ข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการปฏิรูปกันมากมายแล้ว แอดมินเลยนำข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด มาให้ดูกันเลยดีกว่า

1 รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
2 รางพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. ….
3 รางพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 รางพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 รางพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 รางพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
9 รางพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 รางพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 รางพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ….
13 รางพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 รางพระราชบัญญัติการพิทักษระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 รางพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจาง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูอื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มีทั้งหมด 410 หน้า  ลองอ่านดูตามหัวข้อทั้ง 15 ร่างดูครับ เผื่อมีประเด็นไหนถูกใจ หรือประเด็นใดเห็นแย้ง เมื่อทำประชาพิจารณ์จะได้บอกกล่าวกันได้ถูก

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

เหตุผล

เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติใหสอดคลอง กับพัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และองคกรภาคประชาสังคม ภายใตหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอยางแทจริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหนวยงานที่มี ความรูความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสรางองคความรู มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอยางเปนระบบและตอเนื่อง อีกทั้งจัดใหมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเขมขนและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเปนธรรมแกบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษคุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพใหความ เปนธรรมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button