ข่าวการศึกษา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 299/2559
เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสำหรับอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมีการปฏิรูปทั้งหลักสูตร กระบวนการ จัดการเรียนรู้ กระบวนการบริหาร กระบวนการวัดและประเมินผล ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเงื่อนไขความสำเร็จดังกล่าว คือ การที่มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตามยุคสมัย

ดังนั้น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายในการจัดการศึกษา และทันต่อนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นเวลา 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม และโครงการตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างครบวงจร ด้วยระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT), แอพพลิเคชัน Echo English, การอ่านออกเขียนได้, นิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, โครงการโรงเรียนประชารัฐ, การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกตำบลและจะขยายไปถึงหมู่บ้านและโรงเรียน, ระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online) ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 9 จังหวัดเข้าร่วมสัมมนา คือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ในส่วนของ TEPE Online ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ย่อมาจาก “Teachers and Educational Personnel Enhancement by Holding Mission and Functional Areas as Majorsเป็นระบบที่ สพฐ.ได้พัฒนาโดยมุ่งหวังให้เป็นกระบวนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสนใจได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความพร้อม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพ, หลักสูตรเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการมีและเลื่อนวิทยฐานะ, หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมและสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จำนวน 9 ศูนย์ คือ สพม.เขต 1 (กรุงเทพฯ), สพม.เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน), สพป.พิษณุโลก เขต 1, สพป.ขอนแก่น เขต 1, สพป.หนองคาย เขต 1, สพป.อุบลราชธานี เขต 1, สพป.จันทบุรี เขต 1, สพป.ชุมพร เขต 1, สพป.สตูล  นอกจากนี้ยังมีศูนย์ระดับจังหวัดอีก 84 ศูนย์ ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button