ข่าวการศึกษา

ดัน”สพท.”คุมงบฯพัฒนาครู-ผู้บริหารศึกษา จี้จัดแผนโครงการชงสพฐ.-ลดซ้ำซ้อน-ใช้เงินคุ้มค่า

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปว่า ในปีงบประมาณ 2560 สพฐ.จะให้ความสำคัญเรื่องการกระจายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ มีอำนาจบริหารงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีสพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหา เพื่อช่วยหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ให้

สำหรับผู้บริหารสพท. 225 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการหรือผู้แทนทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ต้องลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อร่วมประชุมแนะแนวการจัดทำแผนงานโครงการดังกล่าว ก่อนเสนอกลับมาให้สพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการกลับไปให้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“ผมมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ ก่อนเสนอมายังสพฐ. เพื่อพิจารณา โดยแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ นั้น จะเน้นให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านการศึกษารัฐบาล ตอบสนองต่อโครงการสานพลังประชารัฐ และสอดคล้องกับ 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมั่นว่าแนวทาง ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อน และเกิดผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น” นายการุณกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจะต้องแตกต่างกันตามสภาพของปัญหาด้วย เช่น ครูในพื้นที่นั้นหรือจังหวัดนั้น อาจต้องการให้สพฐ. พัฒนาด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์ให้ ก็ทำเป็นโครงการเสนอมา วิธีนี้จึงเป็นการเจาะไปที่ปัญหานั้นๆ อย่างตรงจุด สำหรับการบริหารงบประมาณนั้น ผู้อำนวยการ สพท. ทั้ง 225 เขต ต้องดูแลให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นผู้กำกับติดตามอีกชั้นหนึ่ง

ที่มา : ข่าวสด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button