ข่าวการศึกษา

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559)  
                    <คลิกตามรายชื่อ 76 จังหวัด>

2. คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

3. ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
   (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
   ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

5. 
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
   ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
   (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)
                     
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

7. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/1 
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ.
ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)                      <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

8.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 3 / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
(ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
)
                    
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                            
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

9.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/2 
เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)                     <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

10. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/24
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

11. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/25
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น   

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
(ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

12. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1440/2559 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  (ลงนาม ณ วันที่ 11
  ตุลาคม 2559)                     <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

13. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือ
  หรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย
การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ
หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.

  
(ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

14. คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
                               <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

15. (Update)คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 21
 ตุลาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  

16. คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
                               <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

17. หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559
    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

21. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>      

 

22. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

23. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้

1. กระบี่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >2. กาญจนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
3. กาฬสินธุ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >4. กำแพงเพชร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
5. ขอนแก่น < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >6. จันทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
7. ฉะเชิงเทรา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >8. ชลบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
9. ชัยนาท < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >10. ชัยภูมิ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
11. ชุมพร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >12. เชียงราย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
13. เชียงใหม่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >14. ตรัง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
15. ตราด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >16. ตาก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
17. นครนายก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >18. นครปฐม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
19. นครพนม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >20. นครราชสีมา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
21. นครศรีธรรมราช < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >22. นครสวรรค์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
23. นนทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >24. นราธิวาส < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
25. น่าน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >26. บึงกาฬ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
27. บุรีรัมย์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >>28. ปทุมธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>>
29. ประจวบคีรีขันธ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >30. ปราจีนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
31. ปัตตานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >32. พระนครศรีอยุธยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
33. พะเยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >34. พังงา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
35. พัทลุง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >36. พิจิตร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
37. พิษณุโลก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >38. เพชรบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
39. เพชรบูรณ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >40. แพร่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
41. ภูเก็ต < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >42. มหาสารคาม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
43. มุกดาหาร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >44. แม่ฮ่องสอน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
45. ยโสธร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >46. ยะลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
47. ร้อยเอ็ด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >48. ระนอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
49. ระยอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >50. ราชบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
51. ลพบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >52. ลำปาง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
53. ลำพูน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >54. เลย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
55. ศรีสะเกษ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >56. สกลนคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
57. สงขลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >58. สตูล < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
59. สมุทรปราการ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >60. สมุทรสงคราม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
61. สมุทรสาคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >62. สระแก้ว   << คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
63. สระบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >64. สิงห์บุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
65. สุโขทัย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >66. สุพรรณบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
67. สุราษฎร์ธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >68. สุรินทร์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
69. หนองคาย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >70. หนองบัวลำภู < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
71. อ่างทอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >72. อำนาจเจริญ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
73. อุดรธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >74. อุตรดิตถ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
75. อุทัยธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >76. อุบลราชธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >

 

—————————————————————————————————————

1)คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2)คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
4)คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
(ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
5)คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/259
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
(ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
6)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค
(ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
7)คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
8)คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
9)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค
(ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
10)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
(ลงนาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
11) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 670/2559 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
(ลงนาม ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
12)คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.569/2559 
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 
13)คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559
เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
(ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
14)หนังสือ ที่ ศธ 0201/4432
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
(ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
15)คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
16)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาค
ประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
17)คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
(ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
18)คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/1  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็น
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
19)คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 3/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
(ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
20คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/2  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                   
(ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
21คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 
22คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/25 เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
(ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
23คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ สป. 1440/2559  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559)<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
24คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย ารกำหนดวิทยฐานะ
หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.
(ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
25 คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
26คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  
27คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
28หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
 และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
29คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 9/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

30คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
31คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

32คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

33คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

34คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button