ข่าวการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 487/2559
ผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

wu6a7227

• แนะนำคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้แนะนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน 14 ราย (จากจำนวนที่สามารถแต่งตั้งได้ตามกฎหมาย 15 ราย) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสภาลูกเสือไทย ที่ 01/2559 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนบุคคลหลายฝ่าย อาทิ ทหารจาก 3 เหล่าทัพเข้าร่วมกับตำรวจที่มีอยู่แล้ว ผู้แทนครูและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนจากภาคเอกชน ฯลฯ ดังนี้

 • พล.ต.ท.ดร ปิ่นเฉลียว

 • นายทนงชัย เจริญรัตน์

 • พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร

 • นายธงทอง จันทรางศุ

 • ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

 • นายปรีดี ภูสีน้ำ

 • นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล

 • นายพนัส บุญวัฒนสุนทร

 • นายพลเดช วรฉัตร

 • พล.อ.พลาวุฒิ กลับเจริญ

 • นางพิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์

 • พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน

 • นายสมสุข สว่างคำ

 • นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นอกจากนี้ ได้แนะนำคณะกรรมการตามตำแหน่ง รวมทั้งนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีฐานะเป็นรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามตำแหน่งด้วย

• แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงภาพรวมเกี่ยวกับภารกิจการจัดและดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีกรอบอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 81 อัตรา ดูแลจำนวนลูกเสือเนตรนารีทั่วประเทศกว่า 2.1 ล้านคน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 134,605 คน และกองลูกเสือ 85,753 กอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 112 ล้านบาท

ที่ประชุมขอให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยเคร่งครัด เช่น การจัดตั้งตำแหน่งและวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ, การดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้อง, การปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานหรือลูกจ้างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, แผนปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้

 • ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 • นางณัชชา เพ่งสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

 • นางสุปราณี คำจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ

สำหรับปัญหาของกิจการลูกเสือไทยนั้น จากการประชุมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหลัก 2 ข้อ คือ 1) ไม่สามารถสร้างลูกเสือได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ และ 2) ยังไม่สามารถชักจูงให้เยาวชนเข้ามาเรียนลูกเสือได้มากนัก  ที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการชุดใหม่เน้นการทำงานเพื่อดึงกิจการลูกเสือไทยให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้วยคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ

• ตั้ง 7 คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการตั้ง คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 7 คณะ ดังนี้

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาลูกเสือ โดยมีนางพิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีนายทนงชัย เจริญรัตน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน สพฐ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน โดยมีนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยให้ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่ไปพลางก่อน

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีนายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการแต่ละคณะไม่เกิน 15 คน เพื่อนำเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบครั้งต่อไป และขอให้ฝ่ายต่าง ๆ เร่งดำเนินการเรื่องที่ยังค้างดำเนินการ เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการกรณีการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการใช้ค่ายลูกเสือทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ขาดรายได้ที่จะนำมาพัฒนาค่ายลูกเสือ และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธุรกิจกับองค์การค้าของ สกสค. โดยขอให้นำมาเสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรจะให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือ จะพิจารณาจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมต่อไป

เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจการ รองผู้ตรวจการ และผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเห็นชอบให้ยกเว้นระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งผู้บังคับบัญชา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ข้อ 7.1.1 โดยให้สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ โดยเลื่อนจากเจ้าหน้าที่ลูกเสือในระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ฯลฯ

เห็นชอบให้ขอคืนการดูแลค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร “พิศลยบุตร” จาก กทม.

เนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต้องการใช้ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร “พิศลยบุตร” เป็นศูนย์ประสานงาน หรืออาคารสำนักงานย่อยในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี เนื่องจากอาคารสำนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบันนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอสถานที่ดังกล่าวคืน จึงจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับสำหรับเป็นศูนย์ประสานงานหรืออาคารสำนักงานย่อยในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งค่ายลูกเสือดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างมาก เนื่องจากเป็นค่ายลูกเสือที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีการคมนาคมที่สะดวก และสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางการลูกเสือ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ขอคืนการดูแลค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร “พิศลยบุตร” จากกรุงเทพมหานคร  โดยมอบปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการขอคืนการดูแลค่ายลูกเสือดังกล่าว.

ที่ประชุมยังได้รับทราบกรณี ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโปรแกรมรางวัลลูกเสือโลก (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 54 คนทั่วโลก และเป็นคนไทยคนแรกที่เข้ารับรางวัลโปรแกรมรางวัลลูกเสือโลก (Scouts of the World Award : SW Award) ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเดียวในระดับนานาชาติที่ลูกเสือมีสิทธิ์ได้รับผ่านการเรียนรู้และมีสมรรถนะจากการทำงานบริการชุมชนด้วยใจอาสา ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศนำร่องของโลก นอกเหนือจากอียิปต์และฝรั่งเศสที่ได้ดำเนินโครงการรางวัลลูกเสือโลกบนพื้นที่มรดกโลก ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานลูกเสือโลกและองค์กรยูเนสโกด้วย

s__13549619

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button