ข่าวการศึกษา

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่ สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี โดยมีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,739 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 5,224 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 พบว่า

บัณฑิต มทร.ธัญบุรี มีงานทำ และเข้ารับการศึกษาต่อในภาพรวม ร้อยละ 80.30

โดยบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานทำมากสุด ร้อยละ 89.67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 87.33

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 84.52

คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 83.70

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 83.14

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82.94

คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 81.18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 77.59

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 74.25

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร้อยละ 70.53

และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 65.30 ตามลำดับ

นอกจากนี้ในการสำรวจยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน ถึงร้อยละ 91.30 โดยได้งานระหว่างศึกษา ร้อยละ 5.39 ได้งานทันทีร้อยละ 22.98 และได้งานหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน ร้อยละ 38.7 ได้งานทำภายใน 4-6 เดือน ร้อยละ 18.33

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานทำมากที่สุด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีงานทำเกินกว่า ร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่ามีการขยายตัวด้านการก่อสร้าง ประเทศมีการขยายตัวด้านการลงทุน และบริษัทมีอัตราการเติบโตมากขึ้น ขณะที่คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมก็มีอัตราการมีงานทำเพิ่มขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าครูช่างของ มทร.ธัญบุรี ทำงานในอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน แต่ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา คือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น่าจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้สื่อทีวีดิจิตอลมีการขยายตัวอย่างมากทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นก่อนหน้านี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัทที่ขยายตัว ส่วนบัณฑิตรุ่นนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ทางด้านการเมืองและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทำให้ไม่มีการขยายงาน แต่เชื่อว่า ในปี 2559 สถานการณ์จะกลับมาดีกว่าเดิม สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคธุรกิจอยู่

“มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ มทร.ธัญบุรีมีการปรับปรุงหลักสูตรใน 2 ปีข้างหน้านักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรใหม่จะมีทักษะทางด้านภาษาที่ดีขึ้น ส่วนนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ผมมีนโยบายที่จะเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้ โดยจะคง license ให้อีก 1 ปี เพื่อให้สามารถเข้ามาหาความรู้ด้านภาษาต่างๆ จากระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

————————————————————————————————

* เป็นแบบสำรวจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แห่งเดียวเท่านั้น

Source
แนวหน้า
Back to top button