ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2

เปิดบัญชีรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงขั้นตอนการกลั่นกรองรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รายชื่อครูจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 157 คน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางจะพิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติโดดเด่นให้ได้จำนวน 20 คน และ 3 คน ตามลำดับ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะพิจารณาตัดสิน “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” รวมถึงรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ในวันที่ 25 เมษายนนี้

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 (ประเทศไทย) ได้ทางเว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ : http://www.pmca.or.th/thai/?wpfb_dl=227

บัญชีรายชื่อ
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ที่ผ่านการพิจารณารับรองคุณสมบัติทั่วไป

ลำดับที่จังหวัดชื่อ – สกุล
กรุงเทพมหานครนางกัญศิฐาป์  แสงเงิน
กรุงเทพมหานครนายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
กรุงเทพมหานครนายประสิทธิ์  กุณาศล
กรุงเทพมหานครนายวีระพงษ์  พิมพ์สาร
กรุงเทพมหานครนางระวีวรรณ จันทรสมัย
กรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
กรุงเทพมหานครนายพรเลิศ แสงกวีเลิศ
กรุงเทพมหานครนายอรุษ แพงคำอ้วน
กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
๑๐กรุงเทพมหานครนายทัศไนย แผ้วสกุล
๑๑กรุงเทพมหานครนางปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
๑๒กรุงเทพมหานครนางยุวดี  นุชทรัพย์
๑๓กระบี่นายพญอม จันนิ่ม
๑๔กาญจนบุรีนางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
๑๕กาญจนบุรีนายประเทือง แผนสมบูรณ์
๑๖กาฬสินธุ์นางปรุงศรี ภูงามทอง
๑๗กาฬสินธุ์นายสุวัฒน์ ภูพาที
๑๘กาฬสินธิ์นางดวงฤทัย ราวะรินทร์
๑๙กำแพงเพชรนายสันติ  อภัยราช
๒๐กำแพงเพชรนายรุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์
๒๑ขอนแก่นนายเช้า วาทโยธา
๒๒ขอนแก่นนายบรรจง สมบัติ
๒๓ขอนแก่นนางราตรี    ศรีวิไล
๒๔ขอนแก่นนายปราโมทย์  สุขสมโสด
๒๕จันทบุรีนายวิโรจน์  ภูวรรณ์
๒๖ฉะเชิงเทรานายสันติ  ศรีอุราม
๒๗ชลบุรีนางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
๒๘ชัยนาทนางณิชยา รัศมี
๒๙ชัยภูมินายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์
๓๐ชัยภูมินายอภิเดช ทิพย์สุนา
๓๑ชุมพรนายไวกูณฐ์  เหมือนทอง
๓๒เชียงรายนางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว
๓๓เชียงรายนายธวัช  ชุมชอบ
๓๔เชียงรายนางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
๓๕เชียงใหม่นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
๓๖เชียงใหม่นางสาวจันทพร พลอินตา
๓๗เชียงใหม่นายสาโรจน์  มาหมื่น
๓๘เชียงใหม่นางจารุณี สุทธิสวรรค์
๓๙ตรังนางมารศรี ตรีรัตนพันธ์
๔๐ตรังนายกำธร ไตรบุญ
๔๑ตราดนายวีระ  มนตรีวงษ์
๔๒ตากนายสมศักดิ์  วุฒิสัตย์
๔๓นครนายกนายอัมพร ศรีกำเหนิด
๔๔นครปฐมนางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
๔๕นครพนมนายยอดยิ่ง ราชิวงศ์
๔๖นครพนมนายบรรจง  ศรีประเสริฐ
๔๗นครราชสีมานายสนิท  มณีรัตน์
๔๘นครราชสีมานายศรัณย์  ศรีมะเริง
๔๙นครราชสีมานางวิชมัด  งามจิตร
๕๐นครราชสีมานายจันทร์ ติยะวงศ์
๕๑นครราชสีมานายสุเมธ สิงหวรวงศ์
๕๒นครราชสีมานางรุ่งอรุณ  ชวนจิต
๕๓นครศรีธรรมราชนายยินดี  วรรณมณี
๕๔นครศรีธรรมราชนางสมหมาย  วีระพงศ์
๕๕นครศรีธรรมราชนายศุภโชค  เสือทอง
๕๖นครสวรรค์นายอนันต์  โดรณ
๕๗นครสวรรค์นายบุญจันทร์  คำภิรานนท์
๕๘นนทบุรีนายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
๕๙นนทบุรีนางธันยนันท์ ประยูรวงศ์
๖๐นราธิวาสนางอมราภรณ์  ขุนแผ้ว
๖๑นราธิวาสนางกานต์ชนก มางัดสาเระ
๖๒น่านนางประนอม  อรุณานันท์
๖๓น่านนางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
๖๔บึงกาฬนางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
๖๕บุรีรัมย์นางสาวรมิดา ชาญประโคน
๖๖บุรีรัมย์นางจันทิมา  เย็นทรัพย์
๖๗บุรีรัมย์นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์
๖๘บุรีรัมย์นางพูนศรี  ผ่านสำแดง
๖๙ปทุมธานีนางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา
๗๐ปทุมธานีนางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
๗๑ประจวบคีรีขันธ์นางดวงเดือน  นามนัย
๗๒ปราจีนบุรีนายสมบัติ  เสริมศิลป์
๗๓ปัตตานีนายประจักษ์  ชูศรี
๗๔ปัตตานีนางสมศรี ชุมนุมมณี
๗๕พระนครศรีอยุธยานายประเสริฐ แสงโป๋
๗๖พระนครศรีอยุธยานางนวพร สุขมะโน
๗๗พะเยานางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษ
๗๘พังงานางสุมาลิน  ทองเจือ
๗๙พัทลุงนายโชติ  ไกรศิริ
๘๐พัทลุงนางสมจิตต์ ตีบกลาง
๘๑พิจิตรนายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์
๘๒พิษณุโลกนางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ
๘๓พิษณุโลกนางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
๘๔เพชรบุรีนายธีระพันธุ์  ธีรานนท์
๘๕เพชรบูรณ์นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน
๘๖เพชรบูรณ์นางรัชนู  บัวพันธ์
๘๗แพร่นายจันทร์  มณีวรรณ
๘๘ภูเก็ตนายถนอมเกียรติ งานสกุล
๘๙มหาสารคามนางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต
๙๐มหาสารคามนางมยุรา  พรมอ้วน
๙๑มหาสารคามนายปัณณ์พงศ์  ถุนาพรรณ์
๙๒มุกดาหารนายวรายุทธ  สายทอง
๙๓แม่ฮ่องสอนนายสมบัติ  ทองออน
๙๔ยโสธรนายพรชัย ตั้งยิ่งยง
๙๕ยะลานางศิริพร  ทองจำรูญ
๙๖ยะลานางสุภาภรณ์  อาลี
๙๗ร้อยเอ็ดนายศักดิ์ศรี  วจีภูมิ
๙๘ร้อยเอ็ดนางธนัญญา จันทะ
๙๙ร้อยเอ็ดนายฉลาด  ปาโส
๑๐๐ร้อยเอ็ดนางสาวพนมพร ชินชนะ
๑๐๑ระนองนายกำพล  พันธุ์ลำยอง
๑๐๒ระยองนายภิรมย์  ลี้กุล
๑๐๓ราชบุรีนางสมทรง ไชยวัตร
๑๐๔ลพบุรีนายน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง
๑๐๕ลพบุรีพระครูประภัสร์สุตคุณ สุทสสโน
๑๐๖ลำปางนางจันทกานต์  ดวงมาลา
๑๐๗ลำปางนางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
๑๐๘ลำพูนนายนันท์  นันท์ชัยศักดิ์
๑๐๙เลยนายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
๑๑๐เลยนางนิววรรณ  ทิมเขียว
๑๑๑ศรีสะเกษนางลักขณา  พันธ์วิไล
๑๑๒ศรีสะเกษนางดรุณี  เสมอภาค
๑๑๓ศรีสะเกษนางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
๑๑๔ศรีสะเกษนายชูชาติ   ชัยวงศ์
๑๑๕สกลนครนายนิธิพัฒน์ ศรีมรกต
๑๑๖สกลนครนายโมคะรา จิตรปรีดา
๑๑๗สกลนครนางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
๑๑๘สงขลานายนุกูล  ทองรักษา
๑๑๙สงขลานางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
๑๒๐สงขลานางอรุณ บุญฤทธิ์
๑๒๑สงขลานายธีรวัฒน์  ทองเสนอ
๑๒๒สตูลนายสวน สิทธิพงษ์
๑๒๓สมุทรปราการนางเขมสิริ ประภามนตรีพงศ์
๑๒๔สมุทรปราการนางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
๑๒๕สมุทรสงครามเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ (เยื้อน ศศิธร)
๑๒๖สมุทรสาครนายอกนิษฐ  ชูอรุณ
๑๒๗สระแก้วนางทัศนีย์  ไชยเจริญ
๑๒๘สระบุรีนายชวิศ  จิตปุณยพงศ์
๑๒๙สิงห์บุรีนางศิริลักษณ์ นามเทียร
๑๓๐สุโขทัยนางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
๑๓๑สุพรรณบุรีนางเกลียว เสร็จกิจ
๑๓๒สุพรรณบุรีนางสาวละเอียด    มาดี
๑๓๓สุราษฎร์ธานีนางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
๑๓๔สุราษฎร์ธานีนางอรัญญา  อินทปัน
๑๓๕สุรินทร์นางรัตนา ชิดชอบ
๑๓๖สุรินทร์นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา
๑๓๗สุรินทร์นางพงศ์ทิพย์ สมชอบ
๑๓๘หนองคายนายพรเทพ  รัตนติสร้อย
๑๓๙หนองคายนางปราณี พาโส
๑๔๐หนองบัวลำภูนายธนูชัย  ชาวดร
๑๔๑อ่างทองนางบุญล้อม  อยู่รับสุข
๑๔๒อำนาจเจริญนางผกาวลี  คุณสัตย์
๑๔๓อุดรธานีนางเพียงจิต  ศรีสุก
๑๔๔อุดรธานีนางบุษบา  ช่วยแสง
๑๔๕อุดรธานีนางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
๑๔๖อุดรธานีนายอุดม  อินต๊ะวัย
๑๔๗อุตรดิตถ์นางกมลทิน พรมประไพ
๑๔๘อุทัยธานีนายวิเชียร เหล่าเที่ยง
๑๔๙อุบลราชธานีนายสมปอง ตรุวรรณ์
๑๕๐อุบลราชธานีนางรุจีวรรณ อาจกมล
๑๕๑อุบลราชธานีนายไมตรี สุขพันธ์
๑๕๒อุบลราชธานีนายวสันต์ เกษแก้ว
๑๕๓อุบลราชธานีนายปรินทร์วัฒน์ บุญนิรันดร์

 

ลำดับที่องค์กรภาครัฐและเอกชนชื่อ – สกุล
๑๕๔สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายประยูร  สุธาบูรณ์
๑๕๕สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานางสมร  ตาระพันธ์
๑๕๖โครงการพระเมตตาสมเด็จย่ามูลนิธิ พอ.สว. และ กศน.นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์
๑๕๗มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลินายธนกร ไชยกุล

ที่มา : http://www.pmca.or.th/thai/?p=4676

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button