ข่าวการศึกษา

Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา

Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการภายใต้ “แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ภายใต้นโยบายสําคัญของรัฐบาล “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”นั้น กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาแบบเปิด Thai MOOC ขึ้น เพื่อให้เป็นระบบการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย โดยดําเนินการในรูปแบบการศึกษาแบบเปิดและด้วยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาในสังกัด ผู้ที่เรียน Thai MOOC นอกจากจะได้ความรู้ ทักษะแล้วจะสามารถเก็บประวัติการเรียนรู้และสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนเป็นวุฒิการศึกษาได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Thai MOOC คืออะไร

Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจํากัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจํากัดจํานวนรับ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจํากัดใดๆ

ใครเป็นผู้ผลิตรายวิชาและผู้สอนใน Thai MOOC

รายวิชาใน Thai MOOC ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ทั้งจากคณาจารย์สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยและจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และผู้ผลิตเนื้อหาเหล่านี้รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สอน

Thai MOOC เหมาะสําหรับใครบ้าง

Thai MOOC เป็นการศึกษาแบบเปิดสําหรับประชาชนไทยทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในวัยทํางานจนถึงผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุจากการทํางานก็สามารถเรียน Thai MOOC เพิ่มเติมความรู้ เพิ่มโอกาสงานประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้

มีอะไรให้เรียนใน Thai MOOC และเรียนแล้วจะได้อะไร

รายวิชาที่มีให้บริการการเรียนรู้ใน Thai MOOC มีทั้งรายวิชาที่เปิดทําการสอนในสถาบันการศึกษา ในมหาวิทยาลัยรายวิชาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพต่างๆ รายวิชาความรู้เพื่อการดํารงชีวิต รายวิชาความรู้เพื่อการทํางานหรือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน รายวิชาด้านสังคม เช่น การพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต และการใช้ภาษาต่างๆ โดยในระยะแรกรายวิชาใน Thai MOOC จะเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพต่างๆ รายวิชาเพื่อการพัฒนาตนเอง และรายวิชาเพื่อการดํารงชีพประกอบอาชีพ

Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนใน Thai MOOC มีหลายแบบ
1. ผู้เรียนสามารถเรียนเพื่อรู้ตามความสนใจ โดยไม่ต้องการทดสอบความรู้เนื่องจากไม่ต้องการจะนําประวัติและผลการเรียนไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็สามารถเรียนจนจบโดยไม่ต้องทดสอบความรู้
2. ผู้เรียนที่ต้องการเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ เช่น นําไปเทียบโอนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นําไปใช้เป็นหน่วยกิตในการเรียนหลักสูตรปกติของตัวเอง หรือเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อการเลื่อนตําแหน่ง เพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ (วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพเภสัชกร ฯลฯ) หรือเพื่อการสมัครงาน เป็นต้นในการเรียน Thai MOOC เพื่อเก็บประวัติและผลการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องเข้าทําการทดสอบความรู้ในสถานที่ โดยมีการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียน ประวัติและผลการเรียนรู้ของทุกคนจะจัดเก็บอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลประวัติการเรียนรู้และธนาคารหน่วยกิต ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยประวัติแก่ใครหรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ดูแลควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบ

หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล Thai MOOC

Thai MOOC เป็นการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (หน่วยงานภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ(หน่วยงานภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (หน่วยงานภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและประสานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทฤษฏีและการค้นพบใหม่ ๆ เกิดขึ้นในทุก ๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดขีวิต จึงเป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่…
Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงทะเบียนเรียน thaimooc.org ติดตามข่าวสาร thaimooc.net …
ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนเรียน thaimooc.org ติดตามข่าวสาร thaimooc.net ติดต่อสอบถาม 0813731733 ติดต่อหน…
รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนเรียน thaimooc.org ติดตามข่าวสาร thaimooc.net ติดต่อสอบ …
ผศ. กิตติ ชยางคกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ลงทะเบียนเรียน thaimooc.org ติดตามข่าวสาร thaimooc.net ติดต่อสอบถาม …
ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) https://www.facebook.com

โครงการ Thai MOOC จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม เวลา 9:00 น. ที่โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเรียน thaimooc.org
ติดตามข่าวสาร thaimooc.net
ติดต่อสอบถาม 0813731733
ติดต่อหน่วยงาน 020395673

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button