ข่าวการศึกษา

อยากเป็นครู เรียนต่อ ป.โท อย่างไรดี

อยากเป็น “ครู” สพฐ./อาชีวะ/ฯลฯ หรือเป็น “อาจารย์” มหาวิทยาลัย
จะเรียน ป.โท ที่ มรม. อย่างไรดี :
ข้อคิดจาก คณบดี สุรวาท ทองบุ facebook : สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

1. การเรียนต่อ ป.โท ที่จะส่งให้เกิดความก้าวหน้า ตรงตามความต้องการการจ้างงานใหม่ ควรเรียนสายตรงโดยตลอดหรือใกล้เคียงที่สุด เช่น จบ เกษตรศาสตร์ ต่อ เกษตรศาสตรศึกษา เป็นต้น..
2. ผู้สำเร็จ ค.บ. กศ.บ. ศษ.บ. วท.บ. ทล.บ. วศ.บ. ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ควรเรียน ป.โท วิทยาศาสตรศึกษา ดีที่สุด จบแล้วมีโอกาสเป็นได้ทั้ง ครูขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัย
3. ผู้สำเร็จด้านคณิตศาสตร์ ดีที่สุดคือ เรียน คณิตศาสตรศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการมากของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ และยังสามารถเป็นครูขั้นพื้นฐานและรับเงินเดือนตามวุฒิ ป.โท ได้
4. ผู้สำเร็จ ด้านพลศึกษา ควรเรียน ป.โท ด้านพลศึกษา หากไม่มี ที่ มรม. จะเรียน หลักสูตรฯ หรือ วิจัยฯ ก็ได้ เป็นไปได้ควรรอเรียนสายตรง ที่ มรม. ในปีการศึกษา 2559
5. ผู้สำเร็จ การศึกษาปฐมวัย เป็นไปได้ ให้รอเรียน ป.โท การศึกษาปฐมวัย ที่ มรม. ปีการศึกษา 2561 โอกาสก้าวหน้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสูงมาก ดีกว่าจะเรียนสาขาอื่น
6. ผู้สำเร็จ ด้านเกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ฯลฯ ดีที่สุด คือเรียนต่อ ป.โท เกษตรศาสตรศึกษา คาดเปิดปีการศึกษา 2561
7. ผู้สำเร็จด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี เศรษศาสตร์ หรืออื่น ๆ ควรเรียน ป.โท ทางธุรกิจศึกษา ที่ มรม. จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2561
8. ผู้สำเร็จด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทยหรืออื่นๆ ควรเรียน ป.โท การสอนภาษาไทย ที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
9. ผู้สำเร็จด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ควรเรียน ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2561
10. ผู้สำเร็จด้านดนตรี ดุริยางค์ ควรเรียน ป.โท ดนตรีศึกษา ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนปีการศึกษา 2560 หรือ 2561
11. ผู้สำเร็จด้านการศึกษาพิเศษ ควรเรียน ป.โท การศึกษาพิเศษ ถ้ามี
12. ผู้สำเร็จ ป.โท ที่ตรงกับกลุ่มสาระ หรือรายวิชาเฉพาะ จะสามารถบรรจุและรับเงินเดือนตามวุฒิ ป.โท ได้ในการเป็นครูขั้นพื้นฐานหรืออาชีวะ ตามที่ กคศ. กำหนดอัตราเงินเดือนไว้แล้ว
13. การเรียนต่อ ป.โท บางสาขา อาจช่วยให้ได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและอาจจะไม่มีตำแหน่ง ครูในระดับพื้นฐานหรืออาชีวะ รองรับ ท่านอาจจะต้องกลับไปรับเงินเดือน ป.ตรี สาขาเดิม เท่านั้น ซึ่งทั้งสาขาเหล่านั้น จะเหมาะสำหรับผู้ต้องการใบอนุญาตฯ หรือเป็นผู้มีงานทำที่มั่นคงหรือได้บรรจุแล้วและต้องการนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอน ในตำแหน่งเดิม
14. เมื่อสำเร็จ ป.โท เหล่านี้ หากเรียนต่อจนสำเร็จ ป.เอก สายตรงอีกหนึ่งระดับ โอกาสจะโอนย้ายหรือเปลี่ยนงานไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มีสูงมาก ยกเว้น บางสาขาวิชาที่มีผู้สำเร็จมาก (เฟ้อ) จะมีโอกาสน้อยกว่าสาขาอื่น
15. สรุปว่า
  1) หากต้องการเรียนไปเป็นครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวะ และอาจารย์มหาวิทยาลัย รับเงินเดือนตามวุฒิ ป.โท ควรเรียนให้ตรงสาขาหรือใกล้เคียงที่สุด
      2) หากผู้เรียนที่มุ่งมั่นจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้นจะเรียนสาขาใดก็ได้ แต่ต้องเรียนจนสำเร็จปริญญาเอก แต่โอกาสอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการมีผู้สำเร็จแล้วจำนวนมากหรือน้อย มี 1-2 สาขาวิชาที่มีผู้สำเร็จมาก (เฟ้อ) แล้ว
      3) หากจะเรียนเพื่อเพิ่มพูนเทคนิคทางการศึกษาเป็นพิเศษ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตำแหน่งหน้าที่เดิม สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หรือวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาใด ๆ ก็ได้
      4) หากเรียนเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นพื้นฐานหรืออาชีวะ และกลับไปรับเงินเดือน ป.ตรี จะเรียนสาขาหลักสูตรฯ หรือวิจัยฯ ก็ได้ กรณียังไม่มีงานทำ แต่ถ้าบรรจุในมหาวิทยาลัยสามารถรับเงินเดือน ป.โท ได้ แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะมีความต้องการปริญญาเอกมากกว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu / https://www.pageqq.com/…/co…/view/page/cntth1/0-2335672.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button