ข่าวการศึกษา

“ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม – งดรับหลักสูตรครู 5 ปี

ขาสั้นช็อก! “ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม – งดรับหลักสูตรครู 5 ปี

MGR Online – พบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 200 – 300 บาท ปีการศึกษา 2560 ทำให้วันรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ่ายมากกว่า 3,000 บาท แต่ยังคงหน่วยกิตละ 25 บาทเหมือนเดิม นักศึกษาเก่ายังจ่ายราคาเดิม ส่วนเด็กที่วาดฝันอยากเป็นครูตามขั้นตอนหมดสิทธิ์ งดรับสมัครหลักสูตรและการสอน 5 ปี ในเทอมนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันนี้ (26 มี.ค.) รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2560 ที่จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา ขึ้นจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ขึ้นจาก 500 บาท เป็น 800 บาท ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (ผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์) ขึ้นจาก 60 บาท เป็น 100 บาท ส่งผลทำให้วันสมัครนักศึกษาใหม่ จากเดิมต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,385 – 2,960 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,225 – 3,750 บาท

ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ ขึ้นจาก 500 บาท เป็น 800 บาท ส่วนภาคฤดูร้อน ขึ้นจาก 300 บาท เป็น 500 บาท และหากนักศึกษาต้องการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) พบว่า ได้ขึ้นจาก 70 บาท เป็น 200 บาทต่อกระบวนวิชา ส่วนกรณีสำเร็จการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา ขึ้นจาก 400 บาท เป็น 1,000 บาท ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ขึ้นจาก 20 บาท เป็น 100 บาท และค่าใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) ขึ้นจาก 70 บาท เป็น 100 บาท ถึงกระนั้น ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ยังคงหน่วยกิตละ 25 บาทเหมือนเดิม

ส่วนการลงทะเบียน ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากเดิมภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต มีการบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ขั้นต่ำ 3 วิชา) และไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ประมาณ 7 วิชา) ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (3 วิชา) ส่วนวิชา RAM1000 หรือ ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นวิชาบังคับเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคณะและสาขาวิชา จากเดิมไม่มีหน่วยกิต ให้นับผลการเรียนเป็น S หมายถึงสอบผ่าน ให้นับเป็น 3 หน่วยกิต

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าว นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนหน้านี้ (ภาค 2/2559) ให้ชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในอัตราเดิม จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดย นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา จากที่ก่อนหน้านี้ได้ขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้วรอบหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา ในยุคที่นายประจวบ ไชยสาสน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

นอกจากนี้ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ งดเปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 5 ปี 13 วิชาเอก สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษา รวมทั้ง ภาควิชาพลานามัย หลักสูตร 5 ปี, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี, ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ หลักสูตร 5 ปี และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2560 ส่วนสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ยุบเหลือเพียงวิชาเอกภูมิศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีภาควิชาการประเมินและการวิจัย หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาจิตวิทยา 3 วิชาเอก ที่ยังคงรับนักศึกษาตามปกติ

ส่วนคณะรัฐศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยโครงสร้างหลักสูตรได้ลดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 40 หน่วยกิต เหลือ 33 หน่วยกิต, หมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต เหลือ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ยังคงเป็น 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จากเดิม 145 หน่วยกิต เหลือเพียง 129 หน่วยกิต โดยจะเน้นวิชาใหม่บังคับทุกแผน และวิชาเลือกเรียนในคณะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกวิชาบังคับนอกคณะ ได้แก่ วิชากฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (LAW3016) ของคณะนิติศาสตร์ โดยบังคับเรียนวิชา หลักปฏิบัติทางการปกครองและธรรมาภิบาล (POL2108) ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษานี้แทน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. เป็นต้นไป และเปิดรับสมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 5 มิ.ย. และครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิ.ย.- 2 ก.ค. ก่อนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 3 ก.ค. นี้

“ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม - งดรับหลักสูตรครู 5 ปี“ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม - งดรับหลักสูตรครู 5 ปี“ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม - งดรับหลักสูตรครู 5 ปี“ม.รามคำแหง” ขึ้นค่าเทอม - งดรับหลักสูตรครู 5 ปี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button