ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

25 สาขาวิชา สมัครสอบครูไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง สพฐ. และ ก.ค.ศ. ได้รับฟังเสียงสะท้อนดังกล่าว ก็พบว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก.ค.ศ.จึงได้มีการประชุมหารือกันในครั้งนี้เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยมติที่ประชุมเห็นว่า สพฐ. ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้ครูที่มีคุณภาพ ตรงตามสาขาที่สถานศึกษาต้องการ และได้ทันเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมทั้งกระบวนการที่จะได้มาของครูจะต้องมั่นใจว่าได้คนที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาครู-วิชาเอกซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ ส่วนคุรุสภาก็ยังคงยืนยันในหลักของมาตรฐานวิชาชีพครูเช่นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในจำนวน 61 สาขาวิชาดังกล่าว ยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบครูหรือไม่มีใบครูในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา ได้แก่
1. กายภาพบำบัด
2. กิจกรรมบำบัด
3. การเงิน/การบัญชี
4. จิตรกรรม
5. จิตวิทยาคลินิก
6. ดนตรีพื้นเมือง
7. นาฏศิลป์ (โขน)
8. ภาษาพม่า
9. ภาษาเวียดนาม
10. ภาษาสเปน
11. เศรษฐศาสตร์
12. โสตทัศนศึกษา
13. หลักสูตรและการสอน
14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า
15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)
16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)
17. ภาษามลายู

2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. คณิตศาสตร์
7. ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน)

สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน ยังคงเหมือนเดิม คือ
– รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
– สอบข้อเขียน
    — ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
   — ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
– สอบสัมภาษณ์
   — ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
– ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ที่มา : มติ ก.ค.ศ. เรื่องการสอบครูผู้ช่วย60 กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button