ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 ฉบับ คือ ประกาศแต่งตั้งนายวันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประกาศแต่งตั้งนายพีระ รัตนวิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยนายชัยชาญ ถาวรเวช ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และต่อมา นายชัยชาญ ถาวรเวชได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย สุทธะนันท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยนายชัยชาญ ถาวรเวช ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และต่อมา นายชัยชาญ ถาวรเวชได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย สุทธะนันท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา


ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการในคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นสำนักงานคณบดี”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา


ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพีระ รัตนวิจิตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button