ข่าวการศึกษา

แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ราย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องจากกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้คัดเลือกบุคคลเพื่อให้ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์

๒. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

๓. ศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

๔. ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ

๕. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

๖. ศาสตราจารย์วรเดช จันทรศร

๗. ศาสตราจารย์พิเศษวรภัทร โตธนะเกษม

๘. ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล

และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม: ราชกิจจานุเบกษา

ทีมา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button