ข่าวชาวบ้าน

สปท. นัดประชุม 10 เม.ย. “พิจารณาวาระดำรงตำแหน่งกำนัน 5 ปี”

หลังจากติดตามข่าวการศึกษาแล้วลองดูข่าว การเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่บริการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนกันบ้างโดยประเด็นตามหัวข้อที่จั่วมา เป็นข่าวที่ทางเว็บ www.thailocalmeet.com ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8/2560 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ตึกรัฐสภา โดยจะมีการพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้สรุปรายงานและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน โดยมีที่มาจากการคัดเลือกกันของผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงได้สะท้อนถึงปัญหาของวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ซึ่งกำหนดให้เกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้สรุปในรายงานว่า วาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจนครบกำหนดเวลาเกษียณอายุราชการ ทำให้เกิดการแข่งขันและการซื้อเสียงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการผูกขาดการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมาธิการฯ จึงเสนอหลักการการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ให้กำนันมาจากการเลือกโดยตรงของราษฎร โดยให้ราษฎรเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นที่ได้ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ทั้งนี้ การนำเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457


รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อ่านเอกสารแนบระเบียบวาระ : https://goo.gl/nks4J8

ี่มา : thailocalmeet.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button