ข่าวการศึกษา

เร่งตั้งคกก.อิสระดันปฏิรูปศึกษา รับรัฐธรรมนูญปี60″รมว.ศธ.”ชี้ต้องการคนที่มีมุมมองใหม่ๆ

ศธ.เตรียมรับรัฐธรรมนูญใหม่ เร่งเสนอรายชื่อตั้ง คกก.อิสระ 20 คน เพื่อเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาให้ ครม.พิจารณาภายในเดือน เม.ย. เผย “รมว.ศธ.” แนะคุณสมบัติผู้มาเป็นกรรมการต้องมีมุมมองรอบด้าน และมีแนวคิดพัฒนาการศึกษาในแง่มุมใหม่ๆ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 มีการประกาศใช้แล้วนั้น ในส่วนของ ศธ.ได้มีการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งที่ประชุมได้ทำความเข้าใจและหารือถึงแนวทางในการเร่งการดำเนินการด้านการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สำหรับข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.หลักๆ ได้แก่ มาตรา 54 ว่าด้วยรัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น จะต้องมีการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการก่อน สำหรับ มาตรา 258 ว่าด้วยให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลด้านการศึกษา ในส่วนของการดูแลเด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษานั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำแผนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งหลักสูตรและการสอน ครูปฐมวัย และเรื่องการจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ กฎหมายกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และกฎหมายกองทุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งขณะนี้กฎหมายที่ 2 ฉบับอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า โดยข้อมูลทั้งหมดที่ ศธ.ได้ดำเนินการเตรียมไว้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ ตามมาตรา 261 ว่าด้วยในการปฏิรูปด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป และให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งในส่วนนี้นั้นที่ประชุมได้หารือในหลักการว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ด้านการศึกษา ด้านทักษะการเรียนการสอน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านผู้ผลิตและพัฒนาครู เป็นต้น คาดว่าจำนวนกรรมการจะมีประมาณ 20 คน และจะนำเสนอให้ ครม.พิจารณาภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายว่ากรรมการควรที่จะมีมุมมองที่รอบด้านและมีแนวคิดในแง่มุมใหม่ๆ

“สำหรับการดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญนั้น ศธ.จะต้องดูในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการสามารถขับเคลื่อนไปได้ในช่วงการเริ่มต้น โดยในส่วนของการศึกษาระดับปฐมวัยจะมีการลงไปดูเด็กที่กำลังเรียนอยู่ ว่าจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องใด การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาครูที่สอนระดับปฐมวัยอยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่ดูแลเด็กปฐมวัย แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการหารือเรื่องการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาด้วยว่าจะดำเนินการในลักษณะใด” ปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button