ข่าวการศึกษา

78 หลักสูตร ม. นอกที่ตั้งตกชั้น

สกอ.เผยล็อตสอง5มหาวิทยาลัย”ศึกษาศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์-บริหาร”มีปัญหาเยอะสุด

สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรนอกที่ตั้งตกมาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 78 หลักสูตร ใน 5มหาวิทยาลัย ม.ปทุมธานี แห่งเดียว 26 หลักสูตร พบหลักสูตรศึกษาศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์-บริหารธุรกิจ มีปัญหาเยอะสุด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ กกอ.มีมติเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน และหลักสูตรที่มีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง 98 หลักสูตร ว่า ในส่วนของหลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน (ปี 2555-ปีปัจจุบัน) มีจำนวน 5 แห่ง 33 ศูนย์ 78 หลักสูตร ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 15 ศูนย์ 26 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ศูนย์การศึกษาขุนยวมวิทยา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 2.ศูนย์การศึกษาที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย (โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 3.ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 4.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ 8 เชียงใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 5.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 8.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนอากาศอำนวย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 11.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 12.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 13.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14.ศูนย์การศึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 15.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคละโว้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.สถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 11 ศูนย์ 17 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4.ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 5.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6.ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7.ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9.ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดยะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เดิมโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11.ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (เก่า) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ใหม่) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จำนวน 5 ศูนย์ 22 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการ ลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาการผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 2.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 3.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 5.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

“4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 1 ศูนย์ 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ศูนย์การศึกษาวัดไผ่ล้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ 5.วิทยาลัยทองสุข จำนวน 7 ศูนย์ 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ศูนย์การศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหอเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6.ศูนย์กลางศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 7.ศูนย์การศึกษาเทศบาลตำบลบางพลี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” เลขาฯ กกอ.กล่าว.

ที่มา: ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button