ข่าวสอบบรรจุครู

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ 109 อัตรา บรรจุเป็น ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งหมด 109 อัตรา แบ่งเป็น สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 94 อัตรา วุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท  ปริญญาโท(5ปี) 27,770 บาท และวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท (วุฒิปริญญาเอก จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 5,000 บาท) ซึ่งมีคณะ/หน่วยงานที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 อัตรา , คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 อัตรา , คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 อัตรา , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 อัตรา , คณะบริหารธุรกิจ 19 อัตรา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 อัตรา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 อัตรา , คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 อัตรา , คณะศิลปศาสตร์ 11 อัตรา , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 อัตรา , วิทยาการลัยการแพทย์แผนไทย 3 อัตรา และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 2 อัตรา

ส่วน สายสนับสนุน เปิดรับจำนวน 15 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ซึ่งเปิดรับนักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 อัตรา , นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 อัตรา , นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา , วิศวกรโยธา กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา , วิศวกรไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา , นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา , นักแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา , นักวิเทศสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 2 อัตรา และ วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านช่างอุตสาหกรรม เงินเดือน 14,950 บาท เปิดรับตำแหน่งช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutt.ac.th ข้อหัว “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่1/2560” หรือ https://rmutt.job.thai.com ระหว่างวันที่ 8 – 22 พ.ค. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2549 4918

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์
โทร.02 549 4994

Back to top button