ข่าวการศึกษา

(อัพเดต) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560      < คลิกดาวน์โหลด >
2.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
3.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค       
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 < คลิกดาวน์โหลด >
 4.คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ 16/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
5.คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 17/2560         
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
6.คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 18/2560             
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
7.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
8.หนังสือ ที่ ศธ 02133/1842
เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 25 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
9.หนังสือ ที่ ศธ 02133/5950
เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 25 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
10.หนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 11
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 28 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
11.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 598/2560
 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
12.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
13.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560    < คลิกดาวน์โหลด >

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button