ข่าวการศึกษา

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่โปสเตอร์ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแน่นอนว่าระดับปฏิบัติการ หรือระดับอำนวยการต่างๆ จะต้องทำตามนโยบายของ เจ้ากระทรวงแน่นอน ซึ่งนโยบายที่เป็นจุดเน้นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรา แบ่งเป็น  6 ประเด็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

 1. ความมั่นคง  ประกอบไปด้วย
  – ความปรองดอง  ความสามัคคี  และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
  – สถาบันพระมหากษัตริย์
  – จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ชายขอบ
  – การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบไปด้วย
  – Echo English Vocational
  – การอบรมโดย Boot Camp
  – การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ
  – ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve
  – จัดการศึกษาแบบทวิภาคีแบบ “โรงงานเป็นโรงเรียน”ุตสาหกรรมเป้าหมาย
  – การพัฒนาและนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ STEM Education
  – ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 และพัฒนาวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวะศึกษา
 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบไปด้วย
  – จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1-3
  – ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์ “การเกลียดโกง”
  – วางแผนให้ผล PISA สูงขึ้น
  – ประเมินผล O-NET วิชา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  – ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.)
  – ปรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
  – พัฒนาครูและอบรมครูเชื่อมโยงการได้รับวิทยฐานะ
  – ปรับพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่น เน้นการเรียนการสอน Active Learning
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ประกอบไปด้วย
  – 
  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่าน เทคโนโลยีดิจิตัล
  – Admission ผ่านระบบ Clearing-House
  – No Child Left Behide
  – ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือย่างเร่งด่วน (ICU)
 5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกอบไปด้วย
  – โครงการธนาคารขยะ
  – สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  – หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย
  – กฎหมายการศึกษา
  – ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
  – จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
  – ขับเคลื่อนโยบายระดับพื้นที่ ศธภ. ศธจ.
  – บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็ก

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Download ภาพฉบับเต็ม ที่นี่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button