ข่าวสอบบรรจุครู

สำนักงานปลัด ศธ. รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เรื่อง การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประจำปี งบประมาณ 2560 ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
1.4 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
1.5 มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 มีความรู้และทักษะในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์เป็นอย่างดี
2.2 มีความรู้และทักษะในการจัดทำและใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี
2.3 มีความรู้และทักษะในการนำข้อมูลมาสรุปในรูปแบบกราฟฟิก (Infographic)
2.4 มีความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ
2.5 มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานเป็นอย่างดี
2.6 มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
2.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็น อย่างดี

รายละเอียดอื่นๆ อยูในไฟล์แนบ : ประกาศ / ใบสมัคร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button