ข่าวการศึกษา

จัดค่ารายหัวอนุบาล2,830บ./ราย

ศธ.ประชุมร่วม สถ. เขย่าการจัดการศึกษาปฐมวัย เคาะ 4 ประเด็นคือ ให้ทุกส่วนจัดการศึกษาร่วมกัน กำหนดค่ารายหัว สังกัด สพฐ. สช. 2,830 บาท/หัว สังกัด อปท. 1,700 บาท/หัว เริ่มงบปี 61 เผยเด็กวัยอนุบาลเข้า รร.เพียง 7.5 หมื่นคน หรือประมาณ 10% จากที่เข้าข่ายทั้งหมด 7.2 แสนคน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า จากการหารือแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยตามรัฐธรรมนูญที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันใน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการศึกษาก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ขวบ เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐาน มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นหน่วยงานในการจัดทำแผนบูรณาการและติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนเอกชน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ในเชิงหลักการให้ทุกสังกัด พยายามจัดในอัตราส่วนที่จัดในอยู่ปัจจุบัน ซึ่งจากการสำรวจตัวเลขประชากรอายุ 3 ขวบ มีจำนวน 760,896 คน ในจำนวนนี้ไม่ได้เข้าเรียน 72,706 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนทั้งหมด แบ่งเป็น อปท.จัด 437,000 คน หรือร้อยละ 57 ในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีอยู่ 19,429 แห่ง โรงเรียนเอกชนจัด 188,344 คน หรือร้อยละ 25 ท้องถิ่นในรูปแบบโรงเรียนอนุบาลจัด 60,055 คน หรือร้อยละ 8 ขณะที่ สพฐ.จัด 1,536 คน และโรงเรียนสาธิตจัด 1,257 คน โดยในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นที่มีอยู่ 19,429 แห่ง จะมีการประเมินมาตรฐานศูนย์ที่มีความพร้อม เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรของ ศธ.เป็นหลัก เน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม แต่ก็ไม่ทิ้งทักษะการอ่านออก เขียนได้ การพูดและคิดคำนวณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น ป.1 แต่การคัดเลือก ศธ.มีนโยบายให้ประเมินจากพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก ไม่ใช้วิธีการสอบข้อเขียน เรื่องที่ 3 มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอน เรื่องที่ 4 ในหลักการจะใช้อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กในระดับอนุบาล ที่กำหนดไว้ในปัจจุบันคือ 2,830 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งรวมทุกอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 1,700 บาทต่อคนต่อปี เฉพาะค่าจัดการศึกษา โดยให้แต่ละหน่วยงานไปประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อขอแปรญัตติในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยแต่ละแห่งจะมีการเสนอเรื่องเพื่อของบของใครของมัน แต่อยู่ในอัตราเดียวกัน.

ขอบคุณที่มาของข่าว : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button