ข่าวการศึกษา

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/177
ลว. 12 มิ.ย.60 เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่าน websitehttp://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf รายละเอียดตามหนังสือดังกล่าว

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button