ข่าวการศึกษา

บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

สถานี ก.ค.ศ. บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน) ให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของครูที่มีความทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ ให้ทุกท่านได้ทราบมาเป็นลำดับ นั้น การประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นอกจากได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ แล้ว ยังได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ กล่าวโดยสรุปคือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ผู้ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ไว้ ก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ก็ให้ดำเนินการพิจารณาประเมินต่อไป
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ก่อนประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้หลักเกณฑ์
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หลังประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ สามารถยื่นขอรับการประเมินได้ ตามหลักเกณฑ์ใด หลักเกณฑ์หนึ่ง

หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้ จะเป็นประโยชน์และคลายความกังวลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนทุกท่านได้ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button