ข่าวการศึกษา

สิ่งที่ครูและผู้เกี่ยวข้องควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผล ปีการศึกษา 2560

โดย : Wisanu Sapsombat ผอ.สทศ.สพฐ. ศธ. 

12 ก.ค.60
“สิ่งที่ครูและผู้เกี่ยวข้องควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผล ปีการศึกษา 2560”
———————————-
1.สทศ.สพฐ. ขอนำเสนอสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ
3) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
เป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐานที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสทศ.สพฐ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ โดยทดสอบความสามารถพื้นฐานสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)

3.เป้าหมายการทดสอบ NT คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในทุกสังกัด ได้รับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) (ยกเว้นสถานศึกษาในสังกัดสำนักการบริหารการศึกษาเอกชนบางแห่ง ที่ให้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมและความสมัครใจ)

4. สทศ.สพฐ.จะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ) และร่วมประชุมวางแผนในการบริหารจัดการสอบระดับประเทศ พัฒนาข้อสอบที่ใช้ในการสอบ NT (ข้อสอบพร้อมเฉลย และเกณฑ์จุดตัด) ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล โดยข้อสอบแต่ละด้านมีรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 27 ข้อ แบบเขียนตอบสั้น จำนวน 2 ข้อ และแบบเขียนตอบอิสระ จำนวน 1 ข้อ รายละเอียดโครงสร้างข้อสอบสามารถดูได้ที่ http://bet.obec.go.th

5.สทศ.สพฐ.จะประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เขตพื้นที่การศึกษา (ศูนย์สอบ) และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้แก่ศูนย์สอบ จัดพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งการรับส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประมวลผล ประกาศผลสอบผ่านระบบ NT Access และรายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

6.เขตพื้นที่การศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบและร่วมประชุมวางแผนในการบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบของสถานศึกษาในศูนย์สอบผ่านระบบ NT Access จัดสนามสอบและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่กรรมการสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ รายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.สถานศึกษา ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบผ่านระบบ NT Access ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบของสถานศึกษาผ่านระบบ NT Access ดำเนินการจัดสอบให้เป็นมาตรฐาน รายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

8.ระยะเวลาในการดำเนินงานสอบ NT คือ
1) สทศ.สพฐ.จะประชุมชี้แจงเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560
2) กำหนดวันสอบ คือ วันที่ 7 มีนาคม 2561 และ
3) วันประกาศผลสอบ คือ วันที่ 30 เมษายน 2561

9.แหล่งสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ NT ได้ที่กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ. สพฐ. เบอร์โทรศัพท์ 02 288 5783 เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. http://bet.obec.go.th

10.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Testing: O-NET) ปีการศึกษา 2560 เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ (คนละหน่วยงานกับ สทศ.สพฐ)

11.การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 มีการกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

12.หน่วยงานที่ออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ส่วนข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นนั้น หน่วยงานที่ออกข้อสอบ คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13.ข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย ชั้น ป.6 น้ำหนักคะแนนเป็น 20% ของคะแนนเต็ม รายละเอียดดังตารางกรอบโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ศึกษาได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

14.สทศ.สพฐ.ได้จัดส่งมาตรฐานและตัวชี้วัดต้องรู้ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้เป็นกรอบในการทดสอบ O-NET ร่วมมือกันกำหนดกรอบโครงสร้างข้อสอบ(Test Blueprint) กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ ซึ่งสามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมที่ http://bet.obec.go.th

15.สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นั้น สพฐ.ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินงาน
โดยมีรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://bet.obec.go.th

16.เขตพื้นที่การศึกษา ต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์กรอบโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET บริหารจัดการสอบ และประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สพฐ. และสนามสอบ ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ รายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

17.สถานศึกษา ต้องชี้แจงกรอบโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และรูปแบบข้อสอบให้ผู้เรียนทราบ เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และรายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

18.ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดสอบ O-NET มีดังนี้
1) ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561
2) ม.3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และ
3) ม.6 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

19.แหล่งสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ O-NET ได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 02 217 3800 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://NIETS.or.th

20.การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการดำเนินงานตามนโยบายให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมโรงเรียนทำให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” โดยให้สถานศึกษาทำการแก้ปัญหาเด็กประถมอ่านที่ไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่สามารถสะท้อนความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

21.สทศ.สพฐ.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยกำหนดกรอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 2 ด้าน คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง เป้าหมายจากการดำเนินเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนต่อไป

22.สทศ.สพฐ.พัฒนาข้อสอบที่ใช้ในการสอบความสามารถด้านการอ่าน ป.1 คือ
1) สมรรถนะด้านการอ่าน มีตัวชี้วัดตามหลักสูตร ดังนี้ อ่านออกเสียง คำคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ หรือประโยคสั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ) และ
2) สมรรถนะด้านอ่านรู้เรื่อง มีตัวชี้วัดตามหลักสูตร คือ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของคำ/เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน รายละเอียดโครงสร้างข้อสอบดูได้ที่ http://bet.obec.go.th

23.สทศ.สพฐ.จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมินการอ่าน ป.1 แก่เขตพื้นที่ (ศูนย์สอบ) และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้แก่ศูนย์สอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ พร้อมทั้งรับส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประมวลผล ประกาศผลสอบผ่านระบบ NT Access และรายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

24.เขตพื้นที่การศึกษา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบและร่วมประชุมวางแผนในการบริหารจัดการสอบการอ่านระดับศูนย์สอบ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบของสถานศึกษาในศูนย์สอบผ่านระบบ NT Access จัดสนามสอบและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่กรรมการสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ และส่งผลการทดสอบการอ่านไปยัง สพฐ. ผ่านระบบ NT Access และรายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

25.สถานศึกษา ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบการอ่านผ่านระบบ NT Access ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบของสถานศึกษาผ่านระบบ NT Access ดำเนินการจัดสอบและส่งผลการทดสอบการอ่านไปยังศูนย์สอบ และรายงานผลการทดสอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

26.ระยะเวลาในการดำเนินงานประเมินการอ่าน ป.1 มีดังนี้
1) สทศ.สพฐ. จะจัดประชุมชี้แจงเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560
2) กำหนดช่วงเวลาการประเมินที่ยืดหยุ่นกับสถานศึกษา โดยอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ
3) กำหนดวันประกาศผลประเมินการอ่าน คือ วันที่ 2 เมษายน 2561

27.แหล่งสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการอ่าน ป.1 ได้ที่กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ. สพฐ. เบอร์โทรศัพท์ 02 288 5783 เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.http://bet.obec.go.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button