ข่าวการศึกษา

เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม

“ปนัดดา” ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เผยเตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้แทนหน่วยงานที่มีสถานศึกษา เช่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่มีความคืบหน้าไปมาก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 19,082 โรงเรียน มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณแล้วกว่า 131,500 คน ซึ่งโรงเรียนใดที่ส่งครูทั้งหมดเข้าอบรมก็จะสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีด้วยความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความคืบหน้า เช่น การประกวดหนังสั้น 225 เรื่องจาก225 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งได้ขอให้ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายผลหนังสั้นในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นอีกหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 428 แห่งทั่วประเทศ ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปัจจุบันที่สมัครใจเข้าร่วมแล้ว 20 กว่าแห่ง ผลประเมินตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาอาชีวะในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมมากขึ้น เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง อย่างไรก็ตาม ขอให้ สอศ. ได้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ตั้งข้อสังเกตในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

  • จากการลงพื้นที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายจังหวัด ได้ไปพบปะครู ผู้บริหาร นักเรียน ศิษย์เก่าหลายโรงเรียนมีความเข้าใจดีในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ ด้าน แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงตั้งข้อสังเกตให้ สพฐ.ช่วยย้ำสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยความสมัครใจของแต่ละสถานศึกษาเอง

  •  ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจน สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษา และหากมีการเปลี่ยนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ ก็ควรถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

  •  ให้บูรณาการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรหลักและทุกจังหวัด  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ต้องเป็นหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด

  • เปิดโอกาสให้ชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มากขึ้น

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานหลักและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และภายในเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการประชุมร่วมทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น”กระทรวงคุณธรรม” อย่างยั่งยืน

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button