ข่าวการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถานี ก.ค.ศ.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน จากการที่ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่ามีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้าง นั้น วันนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้ได้ทราบ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำ (ร่าง) บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นบัญชีเฉพาะ เนื่องจากยังไม่มีบัญชีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ (ร่าง) บัญชีฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เห็นชอบ (ร่าง) บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกำหนดเป็นบัญชีเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามหนังสือที่ นร 0405(ลร 4)/2219 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ส่ง (ร่าง) บัญชีฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.8/1103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

4. ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ท 3424 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.8/2144 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำหรับรายละเอียดใน (ร่าง) บัญชีฯ ที่เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. กล่าวโดยสรุปดังนี้

ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ

  1. 1.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ 1.1) เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 1.2) ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือไม่ต่ำกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. โดยให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการ

2. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 2.1)
เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 2.2) ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือไม่ต่ำกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะแต่เป็นผู้ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ หรือตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ

3. รับเงินในอันดับ คศ. 3 หรือไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 3 3.1) เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 3.2) ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
หรือไม่ต่ำกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. โดยให้ขอได้ในปีก่อนปีที่
จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังว่าหาก (ร่าง) บัญชีฯ ดังกล่าวนี้ ได้รับการอนุมัติ จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบัญชีเฉพาะในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button