ข่าวการศึกษา

ศธ.จับมือ British Council UK หารือการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์แก่เด็กไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Professor Barry O’Sullivan, Head of Assessment Research and Development, British Council London โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการจัดทำระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทยทั้งประเทศ โดยได้เชิญ British Council มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนหรือในขณะที่จัดการเรียนการสอน (Formative Assessment), การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เป็นต้น พร้อมจะเชื่อมโยงระบบการประเมินออนไลน์นี้กับการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) เพราะขณะนี้ครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับการอบรม Boot Camp แล้ว ดังนั้น เมื่อครูได้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ ก็ควรปรับระบบการประเมินใหม่ด้วย หากใช้ระบบเดิมการอบรมก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้แนวทางวัดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งประเทศ ด้วยรูปแบบการประเมินผลออนไลน์สำหรับทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 และในอนาคตจะมีการปรับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ จากข้อสอบบนกระดาษเป็นการทดสอบออนไลน์ด้วย เพื่อให้การประเมินผลสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร วิธีการสอน การอบรมครู รูปแบบการประเมินผล เป็นต้น

โดย British Council London จะประสานกับ British Council ประเทศไทย เกี่ยวกับรายละเอียดของการอบรม Boot Camp แก่ครูภาษาอังกฤษชาวไทย พร้อมทั้งร่วมกับ ศธ. ในการพิจารณารายละเอียดเฉพาะสำหรับภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมทีมงานและวางแผนการจัดทำระบบประเมินผลออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดทำระบบประเมินผลออนไลน์ทักษะการฟังและการอ่านก่อน จากนั้นจึงจะพัฒนาระบบประเมินผลออนไลน์สำหรับทักษะการพูดและการเขียนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการจัดทำ TOR กับ British Council และหากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งจะถือเป็นการพัฒนาระบบการวัดผลด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานให้กับประเทศที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
10/2/2561

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Back to top button