ข่าวการศึกษา

ข่าวดี ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 จำนวน 18 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
     1) นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อำนาจเจริญ
     2) นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31
     3) นางฉวีวรรณ จันทรชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
     4) นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม.เขต 7

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
     5) นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
6) นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สพป.สมุทรสาคร
     7) นายไพโรจน์ ชนะภัย โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
     8) นายอิสมัน อิสสะมะแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
     9) นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.ระยอง เขต 1
     10) นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1
     11) นายประวิทย์ จันทา โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2
     12) นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
     13) นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
     14) นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
     15) นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1

4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
     16) นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1
     17) นายอวยชัย ศรีตระกูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1

5. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
     18) นายนพพร มากคงแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Back to top button