ข่าวการศึกษา

คุรุสภา ปรับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จาก 11 มาตรฐาน เป็นเชิงสมรรถนะ 4 ด้าน

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู องค์ประกอบที่ 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ซึ่งความรู้จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และองค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการสอบถามความคิดเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หลังจากนี้คุรุสภาจะกำหนดข้อบังคับและประกาศ เพื่อกำหนดรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน แต่ละองค์ประกอบก็จะมีคำอธิบาย ซึ่งคำอธิบายนั้นก็จะช่วยให้สถาบันต่าง ๆ พัฒนาหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น ข้อบังคับและประกาศนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวอีกว่า ความเป็นมาที่มีการพัฒนาวิชาชีพครู สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลพยายามผลักดันหลักสูตรการผลิตครู ให้สามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปีได้ ซึ่งเดิมการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี มีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งรัฐบาลมองว่างานวิจัยที่จะมาสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน ควรจะเปิดโอกาสให้สถาบันที่ผลิตครู สามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเรียนครูหลักสูตร 5 ปี แต่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดปัจจุบันเป็นผู้ดูแล ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปิดโอกาสให้สถาบันผลิตครู ผลิตครู 4 ปีได้ สถาบันใดจะผลิตครู 5 ปี ก็สามาถผลิตได้ ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัด โดยจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 5 ปีที่มีอยู่แล้ว ถ้าครอบคลุม 4 องค์ประกอบนี้ ก็ไม่มีปัญหาในการกำหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนให้ทันโดยไม่กระทบกับโครงสร้างก็สามารถเพิ่มรายวิชาเลือกให้กับนักศึกษาได้

ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครั้งต่อไป ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จะมีการนำเสนอร่างข้อบังคับและการประกาศเกี่ยวกับร่างมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อพิจารณา และจะนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button