การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

คู่มือสำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561

คู่มือ 🤝 สำหรับศูนย์สอบ📝 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)  ดาวน์โหลด : คู่มือสำหรับศูนย์สอบ NT ปีการศึกษา 2561

คู่มือ 💪 สำหรับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)  ดาวน์โหลด : คู่มือสำหรับสนามสอบ✏ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

Back to top button