ข่าวการศึกษา

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. ข. และ ค. (1)

ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินและเป็นหนี้ในสถานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้(เป็นหนี้อยู่ก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน)สำหรับหนี้ที่ไม่อนุมัติ คือ หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ  สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด

คุณสมบัติผู้กู้ยืม ดังนี้

1) ครูสายผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3) มีเงินได้คงเหลือสุทธิ หลังหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

4) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 

5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

  ข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนกู้ยืม             หนี้ที่ได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ      เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 15       14             เอกสาร      

เอกสารดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

1 Downloads Libraryคำขอกู้ยืม(ทป.1 ฉบับ พ.ศ. 2562)
2 Downloads Libraryหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สำหรับผู้กู้) และ
(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
3 Downloads Libraryแบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
4 Downloads Libraryบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (ตามแบบ สป.-สท.)
5 Downloads Libraryรายงานผลตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562 จำแนกตามตำแหน่ง
6 Downloads Libraryแบบสอบถามความพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
7 Downloads Libraryข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

โปรแกรมคำนวน

การตดตอ

Back to top button