ข่าวการศึกษา

KSP e–Service ระบบรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา

คุุรุุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพ ได้แก่

1) การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2) การรับบริการการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

*** สมัครสมาชิกได้ที่ http://selfservice.ksp.or.th ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) ***

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงการขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ ของคุรุสภา สมัครเข้าใช้ระบบ KSP e–Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิกภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วัน) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการขอรับรางวัลจากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ทั้งนี้ คุรุสภา  มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุรุสภา เพื่อให้สอดคล้องกับและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/2979/

KSP e–Service ระบบรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button