ข่าวชาวบ้าน

นายกเห็นชอบบวชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

วันนี้ (26 มีนาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้ 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา ให้เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตั้งแต่เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วัน สำหรับผู้ที่ได้เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากบรรพชาอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรีย้ำ ให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานเพื่อประชาชนต่อเนื่อง อย่างเต็มความสามารถต่อไป จนกว่ารัฐบาลนี้จะสิ้นสุดวาระ นอกจากนี้ ยังจะมีการปรับเนื้อหารายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธีในด้านต่างๆ โดยคณะเตรียมแผนงานสนับสนุนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง 5 ด้าน (การรักษาความปลอดภัยและการจราจร  การประชาสัมพันธ์  การทำจัดทำหนังสือและจดหมายเหตุ  การขอใช้งบประมาณ  การกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ)  และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เมษายน-กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพอีกด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button