ข่าวการศึกษา

ใครบ้างที่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ คืนจากคุรุสภาได้

หลายข่าวจากกรณีที่คุรุสภาได้ประกาศให้ครูที่ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ไปขอคืนค่าธรรมเนียมคืน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 นี้  ครูหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบแท้ที่จริงแล้ว ใครบ้างที่สามารถขอเงินคืนได้ วันนี้ที่เพจของคุณ ณภัค ถิรกุลยศมาดี  ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนมาก ดังนี้

เรื่อง การขอเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก ของผู้เป็นครูอยู่ก่อน พรบ. สภาครูฯ ประกาศใช้ คือ 12 มิถุนายน 2546)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ที่เป็นครูอยู่ก่อน พระราชบัญญัติสภาครูฯ ประกาศใช์ คือ 12 มิถุนายน 2546 เท่านั้นนะคะ

เนื่องจากในครั้งแรกที่เริ่มต้นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูทุกคนและผู้ได้รับสิทธิ์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท เป็นค่าขึ้นทะเบียน ต่อมาระยะหนึ่งไม่นาน รัฐบาลมีมติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เป็นครูอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งรัฐบาลเพิ่งมีมติภายหลังจากที่คุรุสภาดำเนินการไปแล้ว ทำให้ช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2548 – 10 มีนาคม 2548 ครูกลุ่มดังกล่าว มีการชำระค่าธรรมเนียมไว้

คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาขอคืนหลายครั้งแล้ว โดยแจ้งผ่านต้นสังกัดให้ขอคืนเป็นรายสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา และให้เวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว จำนวน 319,306 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของจำนวนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด ยังคงเหลือผู้ที่ยังมิได้ขอคืนจำนวน 6,820 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ที่ยังไม่ได้ขอคืน

คุรุสภา จึงมีประกาศให้ครูจำนวน 6,820 รายนี้ มาขอคืนค่าธรรเนียมดังกล่าว

ไม่ได้หมายถึงทุกคน เฉพาะ ผู้เป็นครูอยู่ก่อน 12 มิถุนายน 2546 เท่านั้นนะคะ

รายละเอียดอยู่ที่นี่ทั้งหมดค่ะ : http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/3304/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button