หนังสือราชการ

แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

โดยที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กําหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ “กศจ.” ในแต่ละจังหวัด และในข้อ ๗ (๓) ของคําสั่งดังกล่าว ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดังนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ประกอบกับ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้แทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงมอบหมายผู้แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ แต่งตั้ง กศจ.ทั่วประเทศ!! มอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button