ข่าวการศึกษา

กรมบัญชีกลางแจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มุ่งให้เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กรมบัญชีกลาง แจง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการกำหนดมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น โดยมุ่งให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า ผู้รับเหมากำลังรอวันตาย โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากในทางปฏิบัติ และออกระเบียบราคากลางไม่สอดคล้องกับภาวะตลาด ทำให้ผู้รับเหมาตัดราคาประมูลกันแบบหนีตายตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเพียงการกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส่วนรายละเอียดได้มีการออกเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น และผ่อนคลายประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  เช่น การกำหนดกฎกระทรวงให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐคล่องตัวขึ้น รวมถึงการกำหนดให้ประกาศผลผู้ชนะกรณีวงเงินเล็กน้อยเป็นรายไตรมาส การกำหนดแนวทางเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารสำหรับสถานศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการรวมซื้อรวมจ้างเพื่อให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้พัสดุประเภทเดียวกันสามารถรวมการจัดหาได้ในครั้งเดียวกัน เป็นต้น

สำหรับประเด็นการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ทำหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การคำนวณราคากลางได้ราคาใกล้เคียงกับค่างานก่อสร้างจริง  และการยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกับผู้ประกอบการ หรือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง และเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาโดยเสนอราคาใดก็ได้อย่างเสรี

ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เพียงแต่ต้องการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น

ที่มา : รัฐบาลไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button